سر خط خبرها:
اختصاصی «فکرشهر»

سروده محلی شاعر دشتستانی برای «ولن تاین»

امراله کافی نژاد*

ولن تاین

وَلِن تاینه وِ هر جا بویِ عشقه 

گِپِ شور و نِشاط و خویِ عشقه 

هزارون عاشق و دلداده خینِش 

رِوونِه عینِ اَو در جویِ عشقه 

گِپِ بوس و کِنارِ عاشِقونه

گِپِ دل دادِنِ جادویِ عشقه 

خُجسته روزگارِ عاشِقَل بُو 

وِ سیلِ هر کِه اِیسُو سویِ عشقه

اگر چه عاشِقی از اِ ینجو رَفته 

اگر چه اِینجُو غم لولویِ عشقه 

ولی بازَم مِیون خاکِ میهَن 

دِلَل گیرِ کِمون ابروی عشقه 

مثالِ کافیه رودفاریابی 

نِمیره هر کِسی در کویِ عشقه 

*متخلص به «کافی رودفاریابی» شاعر و نویسنده اهل رودفاریاب بخش ارم شهرستان دشتستان

دیدگاه خود را بنویسید