سه‌شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳
جستجو
برچسب ها - اهدای عضو
هستی (5)
فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!
کد خبر: ۵۶۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

هستی (4)
فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!
کد خبر: ۵۶۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

هستی (3)
فکرشهر ـ الهام راسـخی: مـرگ همیشـه پیچیده بـوده و زندگی بـا تمام مشـکلات و تلخـی هایـش ارزشـمند و گرامی؛ حتـی اگـر هـزاران بـار از مـرگ تلـخ تـر و سـیاه تـر باشـد. زیـرا مـرگ بـا خـودش نیسـتی دارد، نبـودن و رفتـن بـه جایـی نامعلـوم؛ و بـه همیـن دلیـل، زندگی بـا همـه مشـکلاتش از مـرگ جلـو اسـت. امـا برخـی حتـی بـا مرگشـان هـم از زندگـی جلـو مـی زننـد و آن را تـداوم مـی بخشـند. از کالبدشـان، دیگـر جـان هـا را حیاتـی نـو مـی بخشـند و هسـتی را بـه جـای نیسـتی در پیـش مـی گیرنـد. آن هـا قهرمـان هایـی غیرقابــل توصیفنــد. انســان هایــی پــاک، بخشــنده و معصومنـد کـه عـلاوه بـر اینکـه چیـزی از دنیـا نمـی خواهنــد، از آنچــه کــه تنهــا دارایــی شــان، یعنــی «جــان» شــان اســت، بــرای زندگــی دیگــران مــی گذرنـد و در حقیقـت ایـن هـا، همـان «اولئـک هـم الفائـزون» انـد. رسـتگارانی کـه گرچـه در زندگـی دنیــا، خــود و خانــواده هایشــان متحمــل رنــج هــا امــا در وقــت و ســختی هــای بیشــماری شــده انــد مـرگ و در سـخت تریـن لحظـه حیاتشـان، ذهنشـان از کمــک و خیرخواهــی بــرای دیگــران خالــی نیســت. خانــواده هایــی کــه در لحظــات ســخت روحــی و عاطفــی بــرای عزیزانشــان کــه در ورطــه مــرگ هســتند، تصمیــم زندگــی مــی گیرنــد و بــا اهـدای اعضـای عزیزانشـان بـه دیگـران، جـان مـی بخشــند. بخشــش آن هــا شــمردنی و گفتنــی نیســت. آن هـم در روزگاری کـه قانـون جنـگل بـر زندگـی مـا حاکـم شـده و مـی گویـد «بکـش یـا کشـته شـو، بخـور یـا خـورده شـو...»؛ در ایـن روزگار اسـت کـه اینــان قانــون حاکــم را زیــر پــا گذاشــته و بــه یــاد مــا مــی آورنــد کــه هــدف از آفرینــش انســان چــه بـوده اسـت؟!
کد خبر: ۵۵۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

هستی (2)
فکرشهر: پدر و مادر محمدعلی با صورت های مهربانشان رو به روی ما نشستند. پدر سرش را پایین انداخته و اندوه را در پشت چهره پنهان کرده بود تا برایمان از پسرش بگوید. تعریف می کند: «محمدعلی تازه از سربازی برگشته بود. خودم راننده جرثقیل هستم و محمدعلی خیلی کمکم می کرد. بدون اینکه...
کد خبر: ۵۵۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

هستی (1)
فکرشهر: * یکی از سه پرونده ای که در ویژه نامه بهاری سال 1398 «به فکرشهر» منتشر شده بود، به گفت و گو با خانواده های کسانی که در استان بوشهر اهدای عضو داشته اند، اختصاص داشت. در توضیحات انتهای این پرونده که در مجموع 23 گفت و گو را شامل می شود و به ترتیب اهدای عضو نیز منتشر شده، آمده: «در لیسـتی کـه دانشـگاه علـوم پزشـکی بوشـهر از افـراد اهـدا کننـده در اسـتان بوشـهر، در اختیـار «فکرشـهر» قـرار داد، 42 اسـم بـه چشـم مـی خـورد؛ امـا بـا وجـود پیگیـری هـا و تلاش هـای انجـام شـده، تلفـن و یـا آدرس برخـی از ایـن عزیــزان پیـدا نشـد و برخـی خانــواده هـا نیـز حاضـر بـه مصاحبـه نشـدند. عـلاوه بـر لیسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و در حیـن انجـام گفـت و گوهـا، دو اهـدای عضـو دیگـر هـم انجـام شـد کـه تنهـا موفـق بـه یافتـن و گفـت و گـو بـا یکـی از ایـن خانـوده هـا شـدیم». به گزارش «فکرشهر»، این نخستین بار است که در استان بوشهر، موضوع اهدای عضو به طور ویژه و با این حجم، در یک نشریه منتشر می شود. این گفت و گو ها به ترتیب انتشار در ویژه نامه بهاری «به فکرشهر»، در پایگاه خبری ـ تحلیلی «فکرشهر» هم بازنشر می شوند.
کد خبر: ۵۵۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کد خبر: ۵۵۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کد خبر: ۵۵۸۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

کد خبر: ۵۵۵۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

کد خبر: ۵۵۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶

فکرشهر: مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کبد مادر دشتستانی که دچار مرگ مغزی شده بود، اهدا شد...
کد خبر: ۵۱۷۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

تاکید بر لزوم فرهنگسازی اهدای عضو
کد خبر: ۵۱۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

امروز انجام شد:
فکرشهر: اهدا اعضای جوان دشتستانی که مرگ مغزی شده بود جانی دوباره به همنوعانش بخشید...
کد خبر: ۵۱۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

کد خبر: ۵۰۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

کد خبر: ۵۰۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

فکرشهر: مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: اعضای بانوی بیمار مرگ مغزی، بنا به وصیتش به بیماران هدیه شد...
کد خبر: ۴۹۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

کد خبر: ۴۸۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

فکرشهر: دختر قهرمان ملی‌پوش بوشهری، آخرین مدال زندگی خود را با اهدای زندگی به چهار بیمار دریافت کرد...
کد خبر: ۴۶۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

کد خبر: ۴۶۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

اختصاصی «فکرشهر»/ توسط ورزشکار دشتستانی انجام می شود:
فکرشهر: اسماعیل مسیح گل، 35 ساله و دارای لیسانس روابط عمومی است. او در حال حاضر شغل ثابتی ندارد و می گوید شغلش آزاد است. این جوان تصمیم گرفته از شهر برازجان تا مرکز اهداء عضو کشور به عنوان سفیر سلامت، کتاب و بهزیستی پیاده روی کند...
کد خبر: ۴۴۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

با اهدای اعضای جوان 17 ساله دشتستانی و مرد 45 ساله بوشهری؛
فکرشهر: اعضای بدن دو بیمار مرگ مغزي در استان بوشهر همزمان با روز ملی اهدا عضو، به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد...
کد خبر: ۴۳۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

مطالب بیشتر